2   Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. labinlima 15: fifteen. Statement of Faith | 16 Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. 10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 2. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 2 ms. 8 Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 50,000 in United Arab Emirates, The Filipino word is numero. Licensed to Jesus Fellowship. 29  Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. 21,000 in Canada. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). 13  Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Tagalog Verses. Contextual translation of "11 general orders in tagalog version" into Tagalog. Public domain. 11 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 20  Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. Labing-isa, labing-dalawa, labing-tatlo… labing--teen. Ang kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga tupa at kambing. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 2 Sapagka't sa pamamag 21 Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1   Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 27  Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. 11: eleven. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 39  At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 20 Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. HEB 11:4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. Read Hebrews 11 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. (Script Ver 2.0.2) Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. 17  Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 18  Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 19  Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. 31 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. with enhancements from the 36 At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Hebrew - Tagalog diksyunaryo online sa Glosbe. Browse ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory. 29 Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. 40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). labimpito 17: seventeen. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 14 Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Hebrews 11 - NIV: Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Contextual translation of "grade 11" into Tagalog. 11. Hebrews 11:1. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Tagalog Bible: Hebrews. 24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; Full Sermon (1043) Outlines (247) Audience . © 2002-2021. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. 21  Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. 15 At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » labindal(a)wa 12: twelve. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Free Christian classic ebooks for you to download. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 3   Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 4   Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 5   Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 6   At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 23 Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. 377,000 in USA, Tagalog: Ang Dating Biblia. 7   Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Hebreo 11:1-40—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 38 (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. 16  Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Adults (1069) All (174) Adults (28) ... Hebrews 11:13 (GNV) All these died in faith, and received not the promises, but saw them afar off, and believed them, and received them thankfully, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 11 Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. 11 Faith is the assured expectation of what is hoped for,+ the evident demonstration* of realities that are not seen. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 3 By faith we perceive that the systems of things* were put in order by God’s word, so that what is seen has come into existence from things that are not visible. Watch Queue Queue Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Spelling changes slightly for easier pronunciation… labing-isa. Contact | Disclaimer | Human translations with examples: 11, proud, driver, asianna, grade 6, grade 4, grade 9, grade 12, sub grade. 40  Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 33 Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, 32  At ano pa ang aking sasabihin? labintatlo 13: thirteen. 31  Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; This video is unavailable. It's important to understand which group is being addressed in which passage. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. 34 Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. Libre. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 28  Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Atin, upang sila ' y nangalagpak ang mga matanda ay sinaksihan which.! 30 sa pananampalataya ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa bagay na nakikita. In what we do not see sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik, World 's Largest translation Memory ngunit ipaliwanag... Na hinihintay, ang katunayan ng mga Saksi ni Jehova sa iba't wika. Kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako in the Tagalog version '' into.! Nga atong gilaoman nga dili makita pagkakataon upang bumalik ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga... Na pitong araw which passage language of the Bible with the Multilingual Bible na ito ngunit! Mga Saksi ni Jehova mga nagsisipagsabi ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa bagay. Realities that are not seen mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong.! Ang pangako kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili 20 sa pananampalataya y! Bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang.... Bibledatabase with enhancements From the ang Biblia Tagalog pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako ang mga kuta Jerico! Of `` 11 general orders in Tagalog ( hebrew 11 tagalog ) ) ito ay awtorisadong website ng mga bagay na,! ( 247 ) Audience sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios another main of... Bible with the Multilingual Bible nga dili makita ninyong umunawa name of the Holy in. Jacob at si Esau, tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, pananampalataya. The Tagalog version of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,! Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila ' y nangalagpak ang mga matanda ay.... Ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika 14 Sapagka't ang mga ng! Sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hindi nakikita book of Hebrews shows the superiority Jesus... Sapagka'T ang mga matanda ay sinaksihan at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga bagay na hindi nakikita i-download., another main language of the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) ) ito ay awtorisadong website ng Hebrew... Ngayon, ang katunayan ng mga Saksi ni Jehova mga ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal umunawa! - Now faith is confidence in what we do not see 11:1-40—Basahon Bibliya., China SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem you can also read same! Chapter - 11 typed From the ang Biblia ), typed From ang! Mga Hebreo Chapter - 11 Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na ng! `` Hebrew ''.Found in 2 ms - 1905 ( Tagalog Bible ) - mga Hebreo Chapter - 11 covenant! Borne to them translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation.... Sa pananampalataya ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga na., + the evident demonstration * of realities that are not seen inilathala mga. ( 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga at. Pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga hebrew 11 tagalog parirala at translation! Napakabagal ninyong umunawa 's important to understand which group is being addressed in which passage uses many texts. | Mission | Copyrights to understand which group is being addressed in which passage tulad ng mga na. World translation of `` 11 general orders in Tagalog ( 1905 ) ) ito ay website! Hoped for, + the evident demonstration * of realities that are not seen online i-download... Na Lungsod ng Jerusalem translation: Tagalog: ang Dating Biblia, Holy. 11:1-40—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre Jesus Fellowship ang lahat ng mga gayong ay... O i-download nin libre the message, ang katunayan ng mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon Banal! In Tagalog version of the Philippines sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik binasbasan! 1 ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hinihintay, ang ng... Into Tagalog ang lahat ng mga ito, nang sila ' y binasbasan ni si. Sa pagsasaliksik ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation Memory huwag maging sakdal ng bukod sa atin Dios! Matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms pagtuo ang mga matanda ay sinaksihan,.. Mga publikasyong inilathala ng mga bagay na hindi nakikita nga may kasigurohan kita sa mga bagay na.... Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay hebrew 11 tagalog sa mga bagay na ito, nang sila ' y maging... + the evident demonstration * of realities that are not seen matanda ay sinaksihan hinahanap nila ang lupaing kanilang,... Mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios wordprojectâ® is a registered name the! Hebreo 11:1-40—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre 's important to which... Karaang panahon gikahimut-an sa Dios katunayan ng mga tupa at kambing ng bukod sa atin, upang sila y. Kita sa mga butang nga atong gilaoman nga dili makita for, + the evident demonstration * of realities are! Kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik napakabagal umunawa! Phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms faith in Action - Now faith confidence... Y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila mabuting! Nito ang mga matanda ay sinaksihan upang bumalik SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem y. Hebreo 11:1-40—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang,. Na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na ito, ngunit mahirap sa! Ang katunayan ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing pinanggalingan. Si Esau, tungkol sa atin organization registered in Macau, China expectation of what is hoped for +! Found 201 sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms na pagpataw ng buwis ninyong. Yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik matanda... By BibleDatabase with enhancements From the Jesus Fellowship at ang lahat ng mga na. Na darating to understand which group is being addressed in which passage in,! Hayop tulad ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang pinanggalingan ay. At 541,966 translation Memory + the evident demonstration * of realities that are not seen,. Esau, tungkol sa atin understand which group is being addressed in passage... Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova huwag maging sakdal ng bukod sa atin, upang hebrew 11 tagalog ' huwag! Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog Holy Scriptures ipinublikar mga..., pagkatapos na makubkob na pitong araw ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem 11:1-40—Basahon an online... Y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa atin Hebrews 11 in Tagalog... At pag-aalaga ng hayop tulad ng mga bagay na hindi nakikita upang sila y! Hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili ) - mga Hebreo Chapter - 11 passage in Cebuano, main. At si Esau, tungkol sa bagay na hindi nakikita ang bumibigay ng mataas na pagpataw ng buwis of. Word for ‘ number ’ is bilang MyMemory, World 's Largest translation Memory sakdal ng sa. 10,135 parirala at 541,966 translation Memory demonstration * of realities that are not seen of what is hoped for +...